Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Công nghiệp Lào Cai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức giúp UBND huyện, thị xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghiệp tiểu thủ công nghiệp

_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2003/TTLT-BCN-BNV ngày 29/10/2003 của Liên Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp địa phương;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp Lào Cai tại Tờ trình số 114/TT.TC.CN ngày 17/12/2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Công nghiệp Lào Cai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức giúp UBND huyện, thị xã thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp".

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công nghiệp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh