Sign In

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 30/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Lào Cai,  ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

__________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ, kinh phí hoạt động, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm); các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để đảm bảo việc áp dụng, chấp hành biện pháp đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiện và tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm và cơ sở cai nghiện cộng đồng.

- Người nghiện ma túy không có nơi cư trú nhất định được áp dụng biện pháp đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.

- Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm và các cơ sở cai nghiện cộng đồng được áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú.

2. Thời gian áp dụng đối với người vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm và tại các cơ sở cai nghiện cộng đồng:

- Thời gian cai nghiện đối với người vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh, thành phố là 12 tháng.

- Thời gian cai nghiện đối với người vào cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện cộng đồng là 03 tháng.

- Thời gian quản lý tại nơi cư trú đối với người sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tại các Trung tâm và các cơ sở cai nghiện cộng đồng trở về tái hòa nhập cộng đồng là 12 tháng.

3. Nguồn kinh phí và phân cấp quản lý:

a.  Nguồn kinh phí:

- Nguồn dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách địa phương.

- Nguồn ngân sách Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy.

- Nguồn đóng góp của bản thân hoặc gia đình người nghiện, người sau cai nghiện ma túy.

- Nguồn thu từ kết quả lao động sản xuất của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh, thành phố.

-  Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b. Việc lập dự toán, thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện và chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại cộng đồng: (Có Phụ lục số 01 đính kèm).

5. Một số chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, thành phố: (Có Phụ lục số 02 đính kèm).

6. Trách nhiệm đóng góp của người cai nghiện ma túy tại Trung tâm cai nghiện tỉnh, thành phố và cơ sở cai nghiện cộng đồng: (Có Phụ lục số 03 đính kèm).

7. Hỗ trợ công tác quản lý sau cai nghiện ma túy: (Có Phụ lục số 04 đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về Chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường