Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành nội quy làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ

__________________________

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chánh Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra và hàng tháng báo cáo Tổng Thanh tra kết quả việc thực hiện Nội quy; kiến nghị bổ sung, sửa đổi khi thấy cần thiết./.

 

 

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

NỘI QUY LÀM VIỆC

CỦA CƠ QUAN THANH TRA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1132 /QĐ-TTCP, ngày 18 /6 /2008 của Tổng Thanh tra)

_______________________________

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Nội quy này quy định về thời gian làm việc, trật tự, an ninh, ra, vào làm việc tại cơ quan Thanh tra Chính phủ; áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra Chính phủ và khách đến dự họp, hội nghị, hội thảo, làm việc và quan hệ công tác với Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Thời gian làm việc (giờ hành chính)

1. Thời gian làm việc trong giờ hành chính

- Buổi sáng: từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Các cuộc họp, hội thảo, hội nghị

- Buổi sáng: từ 08 giờ đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ 00

Điều 3. Các hành vi bị cấm

1. Gây mất an ninh, trật tự trong khu vực cơ quan;

2. Mang chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hại, nguy hiểm vào cơ quan;

II. RA, VÀO LÀM VIỆC TRONG CƠ QUAN

Điều 4. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra Chính phủ phải:

1. Đeo Thẻ công chức trước ngực, bên ngoài áo khi vào, ra cơ quan và trong suốt thời gian làm việc;

2. Đến cơ quan làm việc đúng giờ qui định; đến muộn, về trước giờ phải xin phép và được sự đồng ý của Lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị hoặc người phụ trách trực tiếp.

3. Rời khỏi cơ quan khi hết giờ làm việc (trước 18 giờ 00); trường hợp cần làm việc ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị và thông báo cho Văn phòng trước 16 giờ 30, phải rời khỏi cơ quan trước 22 giờ 00;

4. Làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ phải báo cho Văn phòng (bằng văn bản, qua Phòng Quản trị) trước ngày nghỉ; khi đến làm việc phải đăng ký thời gian làm việc vào sổ Thường trực, bảo vệ cơ quan.

Điều 5. Khách đến làm việc, dự họp hoặc liên hệ công tác phải:

1. Xuất trình với nhân viên Thường trực, bảo vệ cơ quan một trong các loại giấy sau: giấy giới thiệu, giấy mời họp, thẻ công chức hoặc chứng minh nhân dân;

2. Đăng ký rõ nội dung, thời gian, đơn vị hoặc cá nhân mời làm việc với nhân viên thường trực, bảo vệ cơ quan để ghi chép vào sổ thường trực và được hướng dẫn đến địa điểm cần liên hệ;

3. Đeo Thẻ “Khách” khi vào cơ quan (do thường trực cấp) và trong thời gian ở trong cơ quan;

4. Đến đúng địa điểm họp, làm việc; không tự ý đi lại trong khu vực cơ quan;

5. Kết thúc công việc, trước khi rời khỏi cơ quan trả lại Thẻ “Khách” cho thường trực, bảo vệ.

Điều 6. Tiếp khách

Cán bộ, công chức, viên chức tiếp khách tại Phòng khách của cơ quan; khách dự họp, làm việc với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Vụ, Cục, đơn vị sẽ được hướng dẫn cụ thể.

Điều 7. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Thanh tra Chính phủ chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân tại Trụ sở tiếp dân của Thanh tra Chính phủ. Trường hợp đặc biệt cần tiếp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại cơ quan thì do Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quyết định.

III. SỬ DỤNG ĐIỆN, NƯỚC, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 8. Sử dụng điện, nước và trang thiết bị làm việc

Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng điện, nước sinh hoạt phải tiết kiệm, bảo quản sử dụng có hiệu quả trang thiết bị làm việc của cơ quan:

1. Tắt các thiết bị sử dụng điện (điều hòa nhiệt độ, quạt, đèn, máy vi tính và các thiết bị khác) không sử dụng quá 30 phút và trước khi ra về;

2. Không sử dụng điện thoại được trang bị tại phòng làm việc (điện thoại công vụ) vào việc riêng;

3. Đóng cửa sổ, khoá cửa phòng khi hết giờ làm việc.

Điều 9. Bảo vệ môi trường, vệ sinh công sở

Cán bộ, công chức, viên chức và khách đến làm việc phải có ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường, đảm bảo vệ sinh phòng làm việc, khu vực sinh hoạt chung của cơ quan, khu vệ sinh công cộng; vứt rác, chất phế thải đúng nơi quy định, không xâm hại cây xanh trong khu vực cơ quan.

IV. TRẬT TỰ, AN TOÀN CƠ QUAN

Điều 10. Phương tiện giao thông

1. Cán bộ, công chức, viên chức và khách đến làm việc phải để phương tiện giao thông ngay ngắn, đúng nơi quy định; ô tô, xe máy không phóng nhanh, rồ máy, bấm còi trong khu vực cơ quan;

2. Người được giao nhiệm vụ trông, giữ phương tiện giao thông có trách nhiệm hướng dẫn việc để phương tiện giao thông và đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông trong khu vực;

3. Không thu phí gửi phương tiện giao thông.

Điều 11. Trách nhiệm của Thường trực, bảo vệ cơ quan

1. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản của cơ quan;

2. Ghi chép vào sổ đăng ký, theo dõi, quản lý khách ra vào cơ quan;

3. Chỉ dẫn cho khách và công dân đến địa điểm họp, làm việc, tiếp khách và Trụ sở tiếp dân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra Chính phủ vi phạm những quy định trên, tuỳ mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính; đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sẽ bị trừ điểm thi đua trong năm;

2. Khách đến quan hệ công tác, công dân không chấp hành những Quy định trên sẽ bị bắt buộc ra khỏi cơ quan./.

Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra

(Đã ký)

 

Trần Văn Truyền