Sign In

 

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 1881/TTr-UBND-QLĐT ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 6 về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 1881/TT-UBND-QLĐT ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 6 về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận báo báo các cơ quan chức năng theo quy định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt, để quản lý phát triển quận theo quy hoạch.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.