Sign In

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý thị trường, quản lý hàng hóa, quản lý tiền tệ và quản lý giá cả.

____________

Tình hình bội chi tiền mặt ngày càng tăng ở thành phố, gây rất nhiều khó khăn cho việc quản lý kinh tế, tài chánh, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch và đến đời sống nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân.

Để đảm bảo tăng cường quản lý thị trường, quản lý hàng hóa, tiền tệ, giá cả, v.v… bảo đảm nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, tổ chức lại thị trường và xây dựng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đi đôi với kiên quyết chống đầu cơ, buôn lậu, hối lộ, ăn cắp của công, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện cần tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm chỉnh những nguyên tắc quy định về chế độ quản lý tài chánh, tiền tệ của Nhà nước như sau:

1. – Đối với những mặt hàng vật tư, thiết bị, phụ tùng nằm trong diện quản lý của Nhà nước, nhất thiết phải giao dịch với thương nghiệp, vật tư và cơ quan Nhà nước để mua và thanh toán bằng chuyển khoản, không được mua ở thị trường tự do bằng tiền mặt.

2. – Đối với những loại hàng không thuộc diện quản lý của Nhà nước, phải mua ở thị trường bên ngoài thì phải theo đúng định mức và giá cả chỉ đạo của Nhà nước; ngành ngân hàng và tài chánh phải xét duyệt và kiểm tra chặt chẽ việc chi mua này.

3. – Việc thuê mướn nhân công bốc vác, vận chuyển phải theo đúng định mức lao động và chánh sách tiền công của Nhà nước, phải theo đúng quy định và đơn giá của ngành giao thông vận tải và Ủy ban Vật giá thành phố. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện và các cơ quan tài chánh, ngân hàng cần kiểm tra chặt chẽ việc thuê mướn theo các quy định trên.

4. –Đối với các khoản chi đặc biệt phải dùng đến tiền mặt, nhất thiết phải do Giám đốc sở, Chủ tịch quận, huyện trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xét duyệt cho phép sử dụng tiền mặt đúng mức cần thiết. Ủy ban Nhân dân thành phố không giải quyết những đề nghị chi tiền mặt nếu không có văn bản trình bày rõ yêu cầu thật cần thiết phải chi tiền mặt của giám đốc sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện.

5. – Nghiêm cấm việc các cơ quan Nhà nước, các xí nghiệm tự ý dành sản phẩm quốc doanh sản xuất (kể cả các sản phẩm của nông trường quốc doanh) hoặc hàng nhập khẩu để bán ra ngoài lấy tiền mặt, tọa chi. Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, giám đốc các xí nghiệp quốc doanh, các nông trường quốc doanh, các công ty xuất nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý hàng hóa thuộc cơ sở mình phụ trách.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu