Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp- thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Căn cứ vào điều 11 và điều 15 của “bản quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp- thủ công nghiệp Trung ương” ban hành kèm theo nghị định số 297/TTg ngày 02-11-1978 của Hội đồng Chính phủ,
- Xét yêu cầu tổ chức quản lý tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp của thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Đồng chí Chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố căn cứ vào bản quy định ban hành kèm theo Quyết định này, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp quận, huyện.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyệnvà và Chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu