Sign In

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH KIỂM TRA ĐĂNG KÝ TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, NHÀ Ở CỦA CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP ĐOÀN THỂ THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI QUẬN I VÀ QUẬN III THÀNH PHỐ

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
Căn cứ Quyết định số 74/CP ngày 23-3-1977 của Hội đồng Chánh phủ về việc kê khai đăng ký nhà cửa tại các đô thị thuộc các tỉnh phía Nam ; 
Xét đề nghị của Ông Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiến hành theo thủ tục khẩn cấp việc kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà dùng làm việc và nhà dùng để ở của các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể thuộc diện Trung ương và diện Thành phố quản lý đặt trong phạm vi Quận I (Một) và Quận III (Ba).

Điều 2. Giao Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng chủ trì tổ chức việc kiểm tra đăng ký nầy. Các Ủy ban nhân dân Quận, Công an Quận và Ủy ban nhân dân các Phường trong hai Quận trên có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng để tiến hành khẩn cấp việc kiểm tra nầy và phải hoàn thành phố thời hạn 7 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Công an Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Phường trong hai Quận I và III chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu