Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành giá biểu tạm thời thu tiền nhà thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh.

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; 
Căn cứ thông tư số 12/TTg ngày 7-1-1977 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà cửa ở các đô thị vùng mới giải phóng và thông tư số 529/TTg ngày 8-12-1958 quy định tạm thời về chế độ nửa cung cấp về nhà ở đối với cán bộ công nhân viên chức; 
Căn cứ quyết định số 150/CP ngày 10-6-1977 của Hội đồng Chánh phủ ban hành “Tiêu chuẩn phân phối diện tích làm việc và diện tích ở”; 
Căn cứ quyết định số 442/QĐ-UB ngày 12-4-1978 của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định tiêu chuẩn phân phối diện tích làm việc, diện tích ở và quyết định số 319/QĐ-UB ngày 25-5-1976 về việc thu tiền nhà cho thuê đối với thành phố Hồ Chí Minh; 
Theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và Sở Tài chánh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành giá biểu tạm thời thu tiền nhà thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh cho cơ quan, xí nghiệp, tập thể, cá nhân cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân sử dụng.

Điều 2. Giá biểu thu tiền nhà này áp dụng từ ngày 1-1-1979. Những quy định trước trái với những quy định này không còn hiệu lực.

Điều 3. Đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quản lý nhà đất, Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã, các thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp trung ương, địa phương, tất cả tập thể, cá nhân cán bộ công nhân viên chức, chiến sĩ và nhân dân đang sử dụng nhà do Nhà nước quản lý đều có trách nhiệm thi hành quyết định này.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu