Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

Về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thuỷ sản - công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983;
  • Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 25-5-1984 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;
  • Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải (Công văn ngày 19-10-1988) và Trưởng ban Tổ chức chánh quyền Thành phố (Tờ trình số 178/TCCQ ngày 25-11-1988), được sự thoả thuận của các Sở liên quan,

 

QUYẾT - ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay ban hành bản qui chế tồ chức và hoạt động của Phòng Thuỷ sản – Công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải kèm theo Quyết định này.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các qui định trước đây của Ủy ban nhân dân Thành phố trái với qui chế này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố, Giám đốc Sở Thuỷ sản Thành phố, Sở Công nghiệp Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Trưởng phòng Thuỷ sản – công nghiệp huyện Duyên Hải và Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này._

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Cương