Sign In

Hội đồng nhân dân quận 6

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thọ