Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Quận 7

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngà15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 126/TTr-VHTT ngày 30 tháng11 năm 2015 và của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số: 1890/TTr-NV ngày 16 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7 (gọi tắt là Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an quận, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận 7, Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự Đô thị, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường 7B, Chi cục trưởng Chi cục thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UBND Quận Gò Vấp

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Trọng Hiếu