Sign In

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LÀ CÁC GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG KHOA CỦA CÁC BỆNH VIỆN THỰC HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các Bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 5829/TTr-SYT ngày 07 tháng 9 năm 2018 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3656/TTr-SNV ngày 27 tháng 9 năm 2018, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3093/STP-KTrVB ngày 04 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu