Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bình ổn và điều chỉnh giá bán lẻ một số hàng tiêu dùng.

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; 
Thi hành nghị quyết số 10/CP ngày 8-1-1978 của Hội đồng Chánh phủ về công tác giá cả trong tình hình mới (phần ghi trong phụ lục 3) và công điện số 37/VP6-B ngày 3-3-1978 của Thường vụ Hội đồng Chánh phủ về việc thực hiện phụ lục 3 của nghị quyết 10/CP; 
Căn cứ vào sự hướng dẫn của Bộ Nội thương trong các văn bản số 114/NT-VGM 115/NT-VGM117/NT-VGM 118/NT-VGM 119/NT-VGM 122/NT-VGM và 123/NT-VGM ngày 2-3-1978 42/NT-VGMngày 27-3-1978; 
Theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp và Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ổn định và điều chỉnh giá bán lẻ thống nhất trong toàn thành phố các mặt hàng: mì chính (bột ngọt), thuốc lá điếu, đường kính, sữa đặc đóng hộp, muối, rượu trắng và rượu mùi miền Nam sản xuất, dầu hỏa trong phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. – Sở Thương nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn phương thức phân phối cho các cơ sở thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán trong thành phố.

Điều 3. – Quyết định này có giá trị thi hành từ 0 giờ ngày 1-4-1978.

Điều 4. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Trưởng Ban Vận động hợp tác xã mua bán, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu