Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp - Thủy lợi huyện”.

_________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 24-5-1988 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (tờ trình số 104/TCCQ, ngày 08-4-1989) sau khi đã trao đổi với các cơ Sở quản lý ngành liên quan:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Ban hành kèm theo quyết định này “Bản quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nông nghiệp – thuỷ lợi” trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện

Điều 2. – Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của thành phố trái với quyết định này.

Điều 3. – Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Trưởng ban quản lý ruộng đất thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Cương