• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/1977
  • Ngày hết hiệu lực: 14/12/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 719/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấp thuận cho Sở Tài chính lập kho trang bị quần áo mùa đông cho cán bộ mượn đi công tác.

______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức HộI đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27-10-1962 ; 
- Xét cần thành lập kho trang bị quần áo mùa đông để cho cán bộ mượn đi công tác ra miền Bắc trong mùa đông, 
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chánh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay chấp thuận cho Sở Tài chánh thành lập và quản lý kho trang bị quần áo mùa đông để cho cán bộ mượn đi công tác ra miền Bắc trong mùa đông.

Các cơ quan khác của thànhh phố không thành lập kho quần áo riêng để sử dụng cùng một mục đích nói trên ; nếu đã thành lập thì bàn giao cho Sở Tài chánh thống nhất quản lý.

Điều 2. - Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, thủ trưởng các ban, ngành, sở, mặt -trận và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chiếu quyết định thi hành.

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP THUẬN CHO SỞ TÀI CHÍNH LẬP KHO TRANG BỊ QUẦN ÁO MÙA ĐÔNG CHO CÁN BỘ MƯỢN ĐI CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức HộI đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27-10-1962 ; 
- Xét cần thành lập kho trang bị quần áo mùa đông để cho cán bộ mượn đi công tác ra miền Bắc trong mùa đông, 
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chánh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay chấp thuận cho Sở Tài chánh thành lập và quản lý kho trang bị quần áo mùa đông để cho cán bộ mượn đi công tác ra miền Bắc trong mùa đông.

Các cơ quan khác của thànhh phố không thành lập kho quần áo riêng để sử dụng cùng một mục đích nói trên ; nếu đã thành lập thì bàn giao cho Sở Tài chánh thống nhất quản lý.

Điều 2. - Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, thủ trưởng các ban, ngành, sở, mặt -trận và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chiếu quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.