• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/2006
HĐND QUẬN THỦ ĐỨC
Số: 09/2006/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lộ giới một số tuyến đường và hẻm ≤ 12m trên địa bàn 10 phường thuộc quận 1

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân quận 1 năm 1999 về công bố lộ giới các tuyến đường và hẻm trên địa bàn 10 phường;
Theo sự thỏa thuận của Ủy ban nhân dân 10 phường về việc điều chỉnh quy hoạch lộ giới hẻm # 12m;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1878/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 1 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lộ giới một số tuyến đường và hẻm # 12m trên địa bàn 10 phường, Báo cáo thẩm tra số 02/BC-KTXH ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội và 
‎‎ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 1878/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 1 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lộ giới một số tuyến đường và hẻm =< 12m trên địa bàn 10 phường gồm 102 hẻm:

- 22 hẻm điều chỉnh quy hoạch 1999 theo hướng giữ nguyên hiện trạng hiện hữu;

- 16 hẻm giữ nguyên quy hoạch năm 1999;

- 64 hẻm điều chỉnh quy hoạch năm 1999 do không phù hợp với hiện trạng thực tế, được điều chỉnh theo hướng quy hoạch phải mang tính khả thi đảm bảo các tiêu chí về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo nhu cầu về giao thông, thông thoáng hẻm. Hạn chế phát sinh việc đền bù giải tỏa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp với các đơn vị liên quan trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, điều chỉnh các Quyết định đã phê duyệt năm 1999. Có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2006./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Bá Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.