• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2008
HĐND QUẬN THỦ ĐỨC
Số: 11/2008/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường và hẻm ≤ 12m các phường Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Cô Giang, Bến Thành, Cầu Kho, Tân Định thuộc quận 1.

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố; 
Xét Tờ trình số 2981/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 1 về điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường và hẻm ≤ 12m trên địa bàn quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 2981/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 1 về điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường và hẻm ≤ 12m theo hướng giữ nguyên hiện trạng tại các phường Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Cô Giang, Bến Thành, Cầu Kho, Tân Định trên địa bàn quận 1 gồm 53 hẻm (theo danh sách đã đính kèm). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp với các đơn vị liên quan trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, điều chỉnh các quyết định đã phê duyệt năm 1999. Có kế hoạch tổ chức kiểm tra thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Bá Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.