• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/2006
HĐND QUẬN THỦ ĐỨC
Số: 08/2006/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại các phường Tân Định, Đakao, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Cô Giang và Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1.

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân hành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 6790/QĐ-UB-QLĐT ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chung;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1879/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 1 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 tại 7 phường thuộc quận 1, báo cáo thẩm tra số 02/BC-KTXH ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 1879/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 1 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 tại 7 phường thuộc quận 1 gồm các phường Tân Định, Đakao, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Cô Giang và Cầu Ông Lãnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 tại 7 phường. Có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2006./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Bá Cần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.