• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2006
HĐND QUẬN PHÚ NHUẬN
Số: 19/2006/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4470/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 6 về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 02/BC-BPCngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 6 với kết quả phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 như sau:

- Phường 1 : Phường loại 2

- Phường 2 : Phường loại 2

- Phường 3 : Phường loại 2

- Phường 4 : Phường loại 2

- Phường 5 : Phường loại 1

- Phường 6 : Phường loại 1

- Phường 7 : Phường loại 1

- Phường 8 : Phường loại 1

- Phường 9 : Phường loại 1

- Phường 10 : Phường loại 1

- Phường 11 : Phường loại 1

- Phường 12 : Phường loại 1

- Phường 13 : Phường loại 1

- Phường 14 : Phường loại 1

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 6 hoàn chỉnh thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định việc phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thọ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.