• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2008
HĐND QUẬN 6
Số: 04/2008/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch lộ giới đường dưới 12m (quy hoạch hẻm) trên địa bàn Quận 6

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 3434/TTr-UBND-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 6 về nội dung Đồ án quy hoạch lộ giới đường dưới 12m (quy hoạch hẻm) trên địa bàn 14 phường quận 6; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3434/TTr-UBND-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 6 về nội dung Đồ án quy hoạch lộ giới đường dưới 12m (quy hoạch hẻm) trên địa bàn 14 phường quận 6.

Điều 2. Trong quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc chung được quy định theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận phê duyệt và tổ chức công bố Đồ án quy hoạch lộ giới đường hẻm trên địa bàn quận 6, để quản lý phát triển quận theo quy hoạch.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thọ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.