• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014
UBND QUẬN TÂN PHÚ
Số: 01/2014/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị;

Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 (tại Tờ trình số 564/TTrQLĐT ngày 09/9/2014), Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 (tại Công văn số 297/TP-VB ngày 29/10/2014) và Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8.

Điều 2Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5649/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Tá Hoàng Vũ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.