• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2008
UBND QUẬN GÒ VẤP
Số: 01/2008/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 1 năm 2008

CHỈ THỊ

 Về tăng cường công tác triển khai thực hiện dân chủ cơ sở

_____________________

 

Những năm qua, việc triển khai, thực hiện qui chế dân chủ cơ sở của quận đã có những chuyển biến tích cực, phát huy được tinh thần dân chủ rộng rãi trong nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Những nội dung thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số:71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;  Nghị định số:07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999 của Chính phủ về ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số: 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ về ban hành qui chế thực hiện dân chủ ở xã; Nghị định số:87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đã được chính quyền từ quận đến phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của quận tổ chức triển khai, thực hiện khá nghiêm túc.

Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị cấp quận, Ủy ban nhân dân phường chưa thật sự quán triệt, nhận thức và thực hiện đầy đủ những nội dung quy định về thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở, đặc biệt chưa có kế hoạch, biện pháp thực hiện qui chế dân chủ cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương một cách cụ thể, hiệu quả.

Nhằm khắc phục những hạn chế và tăng cường hơn nữa công tác thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới nhất là việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở (Thay cho Nghị định 79/2003/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 01/7/2007).

Nay Ủy ban nhân dân quận 7 chỉ thị cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường trong việc thực hiện qui chế dân chủ cần tập trung những nội dung sau:

 

1- Việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-BTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ cơ sở:

Ủy ban nhân dân 10 phường phối hợp với Ban chỉ đạo qui chế dân chủ cơ sở quận, Hội đồng phối hợp phổ biến - giáo dục pháp luật quận tiếp tục quán triệt pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007của Ủy ban thường vụ Quốc hội đến cán bộ công chức, tổ trưởng, tổ phó dân phố; Mặt trận, các đoàn thể từ phường đến khu phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các nội dung được quy định tại pháp lệnh 34/2007/PL-UBTHQH11, nhất là những nội dung nhân dân giám sát, quyết định… phải được Ủy ban nhân phường lập kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng  thực hiện chung chung, liệt kê công việc như qui định của pháp lệnh. Trong quá trình thực hiện phải có đôn đốc, kiểm tra, phân công trách nhiệm người thực hiện, báo cáo sơ kết; những nội dung cần phối hợp với Mặt trận tổ quôc và các đoàn thể phải đề xuất Đảng ủy và Ban chỉ đạo Qui chế dân chủ cơ sở phường lảnh đạo. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phản ảnh, báo cáo Ban chỉ đạo Qui chế dân chủ cơ sở quận để có hướng dẫn thực hiện.

Ủy ban nhân dân phường xem việc thực hiện dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của chính quyền trong quá trình điều hành, thực hiện phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

 

2- Việc thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan theo Nghị định số: 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1988 của Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan:

Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND 10 phường phối hợp Ban chỉ đạo Qui chế dân chủ quận để được hướng dẫn, triển khai, thực hiện những nội dung, quy định tại Nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu cấp ủy có Chương trình hoặc Nghị quyết lãnh đạo việc thực hiện Qui chế dân chủ tại cơ quan đơn vị. Ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy chế theo qui định của Ban chỉ đạo Qui chế dân chủ  Thành phố ( Quy chế thực hiện quy trình giải quyềt thủ tục hành chính công của công dân; quy chế công khai tài chính –phí -lệ phí trong nội bộ cơ quan; quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ - công chức; quy chế tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ - công chức). Định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ - công chức theo đúng quy định; Tổ chức, đánh giá, xếp loại cán bộ- công chức theo Pháp lệnh Cán bộ - công chức, tạo điều kiện để cán bộ - công chức phát huy quyền tập trung dân chủ, góp ý kiến xây dựng cơ quan, đoàn kết, giám sát, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực….xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Quá trình thực hiện có kiểm tra, sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo qui chế dân chủ cơ sở quận và Ủy ban nhân dân  quận.

 

3- Việc thực hiện qui chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, Cty TNHH theo Nghị định số: 07/2003/NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số: 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn:

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu phòng Kinh tế phối hợp Ban chỉ đạo qui chế dân chủ cơ sở quận, Liên đoàn lao động quận hướng dẫn, triển khai, thực hiện qui chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp nói trên theo quy định của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể và trong quá trình thực hiện có kiểm tra, đôn đốc báo cáo sơ kết, kịp thời phản ảnh khó khăn về Ban chỉ đạo qui chế dân chủ cơ sở quận và Thường trực Ủy ban nhân dân quận để có hướng tháo gỡ và chỉ đạo kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quận và Chủ tịch UBND 10 phường trong việc thực hiện qui chế dân chủ nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị này.Văn phòng HĐND&UBND và phòng nội vụ quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

 Chỉ thị này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Thị Kim Em

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.