• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2017
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 39/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" style="margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;color:rgb(14, 112, 195);text-decoration:none;cursor:pointer;" target="_blank">14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư s 11/2015/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" style="margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;color:rgb(14, 112, 195);text-decoration:none;cursor:pointer;" target="_blank">11/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tài chính hưng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" style="margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;color:rgb(14, 112, 195);text-decoration:none;cursor:pointer;" target="_blank">55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân b dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tại Tờ trình s 108A/TTr-LHH ngày 06 tháng 7 năm 2015 và của Sở Tài chính tại Công văn s 6305/STC-HCSN ngày 29 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố giai đoạn 2016 - 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số129/2007/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=31&lan=1" style="margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;color:rgb(14, 112, 195);text-decoration:none;cursor:pointer;" target="_blank">129/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.