• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 120/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ thông tu số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào cai theo Luật Phí và lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tờ trình số 1021a/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2016.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

1. Danh mục các văn bản bãi bỏ: Theo biểu chi tiết kèm theo.

2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hóa, TT&DT, Lao động, TB&XH,; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng ban Ban QL khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Xuân Phong

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.