• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/10/2017
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 55/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định điều kiện thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1735/SKHCN-VP ngày 28 tháng 8 năm 2017; của Sở Tư pháp tại Công văn s 6787/STP-VB ngày 19 tháng 7 năm 2017 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3698/TTr-SNV ngày 15 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tổ chức lại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tt là Quỹ) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại để hoạt động theo Điều lệ này và các quy định pháp luật liên quan;

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng vn ngân sách và các nguồn vn khác của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Trụ sở của Quỹ đặt tại số 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số76/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 52/2009/QĐ-UBNDngày 09 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Lê Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.