• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 34/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP">34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7228/TTr-STP-KTrVB ngày 01 tháng 8 năm 2018;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định sau đây:

1. Quyết định số 48/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 1987 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế về công tác công văn, giấy tờ.

2. Quyết định số 5787/QĐ-UB-QLĐT ngày 08 tháng 8 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về chế độ quản lý và sử dụng đối với các chung cư phục vụ cho việc di dời các hộ dân cư sống trên và ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

3. Quyết định số 149/2004/QĐ-UB">149/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, sửa đổi Chỉ thị số 17/2003/CT-UB">17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 và Quyết định số 301/2003/QĐ-UB">301/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phổ cập giáo dục bậc Trung học.

4. Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND">16/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

5. Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND">47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất).

6. Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND">75/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND">47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Chỉ thị số 28/1999/CT-UB-NC">28/1999/CT-UB-NC ngày 26 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Nghị định số 05/1999/NĐ-CP">05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND">17/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP">79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

9. Chỉ thị số 18/2011/CT-UBND">18/2011/CT-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP">17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10. Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND">05/2012/CT-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP">83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Cách Mạng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.