• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/11/2018
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 39/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kết luận số 2454/KL-ĐCTLN ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Đoàn Công tác liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì về việc kiểm tra đối với công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 6 năm 2017;

Thực hiện Kết luận kiểm tra số 25/KL-KTrVB ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp về văn bản trái pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2936/TTr-SCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 và Công văn số 7665/SCT-TTPTCNHT ngày 15 tháng 10 năm 2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 5956/STP-KTrVB ngày 26 tháng 6 năm 2018 về việc có ý kiến đối với việc bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND và Công văn số 9241/STP-KTrVB ngày 25 tháng 9 năm 2018 về điều khoản chuyển tiếp khi bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Lê Thanh Liêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.