• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 14/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 2986/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ; Báo cáo thẩm tra số 400/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục đối với công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ từ nơi khác đến công tác tại trạm y tế, các trường công lập, điểm trường tại xã Thạnh An huyện Cần Giờ là 600.000 đồng/người/tháng (Sáu trăm ngàn đồng).

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố cân đối ngân sách thành phố hàng năm cấp cho sự nghiệp y tế, giáo dục huyện Cần Giờ và sự nghiệp giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách hỗ trợ nêu trên.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.