• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2019
HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 03/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIỀN THƯỞNG CHO GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14
(Ngày 11 tháng 5 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét Tờ trình số 1793/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 197/BC-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức tiền thưởng cho mỗi giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Về Mức tiền thưởng: Giải nhất: 100 triệu đồng; Giải nhì: 80 triệu đồng; Giải ba: 60 triệu đồng.

2. Bảy nhóm lĩnh vực tổ chức giải thưởng, gồm:

+ Lĩnh vực 1: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

+ Lmh vực 2: Văn hóa - nghệ thuật.

+ Lĩnh vực 3: Cải cách hành chính.

+ Lĩnh vực 4: Truyền thông.

+ Lĩnh vực 5: Xã hội.

+ Lĩnh vực 6: Khởi nghiệp sáng tạo.

+ Lĩnh vực 7: Khoa học cơ bản.

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí khen thưởng Thành phố hàng năm theo Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

- Chỉ đạo rà soát cụ thể từng lĩnh vực và từng giải thưởng trong quá trình tổ chức để không trùng với các giải thưởng và các mức chi đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành.

- Các giải thưởng được chọn phải thật sự tiêu biểu, có tính sáng tạo cao và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố; được dư luận đồng tình cao, được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống; quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ theo quy định.

- Việc lập dự toán, chi kinh phí cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 11 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lệ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.