• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 60/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ 10 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc
lĩnh vực Giao thông Vận tải - Xây dựng

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 /5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 667/TTr-SGTVTXD ngay 24/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Bãi bỏ 10 văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải – Xây dựng, gồm:

1. Quyết định số 146/QĐ- UB ngay 19/4/1995 về việc giao quyền quản lý, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng;

2. Quyết định số 76/2001/QĐ-UB ngay 16/03/2001 Về việc Ban hành quy chế quản lý hệ thống cấp nước tập trung Xã Bản Phố - huyện Bắc Hà- tỉnh Lào Cai;

3. Quyết định số 27/QĐ-UB ngày 24/01/2005 phê duyệt mẫu thiết kế định hình nhà ở chi lô mặt phố phục vụ cho việc cấp phép xây dựng trong Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường;

4. Quyết định số 25/2008/QĐ-UB ngày 26/6/2008 Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý, xây dựng, khai thác và bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

5. Quyết định số 18/2011/QĐ-UB ngày 02/8/2011 Ban hành quy chế hoạt động kiểm định, giám dịnh và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

6. Các nội dung còn lại của Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

7. Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 ban hành Quy định quản lý, khai thác sử dụng bãi đỗ xe, ga ra xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

8. Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

9. Chỉ thị số 06/2005/CT-UB ngày 18/3/2005 Về việc tổ chức quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý môi trường cảnh quan trong Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường;

10. Chỉ thị số 06/2010/CT-UB ngày 21/6/2010 Về tăng cường công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Xuân Phong

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.