• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/05/2021
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 11/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

1/01/clip_image001.gif" width="99" />ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6       năm 2015;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 402/TTr-SVHTT ngày 03 tháng 02 năm 2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 773/STP-KTrVB ngày 03 tháng 3 năm 2021 về thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây:

1. Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 4 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 6, giai đoạn 2004-2005.

2. Quyết định số 129/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005.

3. Quyết định số 173/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004-2005.

4. Quyết định số 196/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 9, giai đoạn 2004-2005.

5. Quyết định số 241/2004/QĐ-UB ngày 21 tháng 10 năm 2004 về   phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện  Bình Chánh, giai đoạn 2004-2005.

6. Quyết định số 244/2004/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 8, giai đoạn  2004-2005.

7. Quyết định số 252/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 2004 về  phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 4, giai đoạn 2004-2005.

8. Quyết định số 253/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội  “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2004-2005.

9. Quyết định số 254/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội                  “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn              2004-2005.

10. Quyết định số 255/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 11, giai đoạn 2004-2005.

11. Quyết định số 258/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2004-2005.

12. Quyết định số 265/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 12 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 5, giai đoạn 2004-2005.

13. Quyết định số 266/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 12 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Thủ Đức, giai đoạn 2004-2005.

14. Quyết định số 270/2004/QĐ-UB ngày 08 tháng 12 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 2, giai đoạn 2004-2005.

15. Quyết định số 279/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 7, giai đoạn 2004-2005.

16. Quyết định số 280/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2004 về  phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004-2005.

17. Quyết định số 319/2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn,  giai đoạn 2004-2005.

18. Quyết định số 331/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh, giai đoạn 2004-2005.

19. Quyết định số 340/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005.

20. Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2005 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -   xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 3, năm 2005.

21. Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 12, năm 2005.

22. Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2005 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, năm 2005.

23. Quyết định số 10/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2005 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ, năm 2005.

24. Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2005 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa -  xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 1, năm 2005.

25. Quyết định số 103/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 6 năm 2005 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 10, năm 2005.

26. Quyết định số 108/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 2005 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 5, năm 2005.

27. Quyết định số 126/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 2005 về phê duyệt một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân,  năm 2005.

28. Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2006 về  ban hành quy chế tạm thời về phối hợp thực hiện bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

29. Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010 về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng  quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Hoan

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.