• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2022
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 27/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                                                                   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Công an Thành phố tại Tờ trình số 3180/TTr-CATP ngày 18 tháng 7 năm 2022 về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố và Báo cáo thẩm định số 3048/BCSTP-KTrVB ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định

Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau:

1. Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Ngô Minh Châu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.