• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2009
BỘ Y TẾ
Số: 102/2002/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng và các bệnh,

 nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi

chức năng được bảo hiểm y tế thanh toán

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Căn cứ Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ và Thông tư số 17/1998-BYT ngày 19/12/1998 của Bộ Y tế hướng dẫn khám chữa bệnh, sử dụng quỹ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động và Thương binh - Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán - Bộ Y tế và Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành tạm thời Danh mục các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ cở khám chữa bệnh, bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng được Bảo hiểm y tế thanh toán (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trong khi chờ Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động TBXH và Ban Vật giá Chính phủ ban hành khung giá viện phí cho các dịch vụ kỹ thuật trong danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này; để Bảo hiểm y tế có cơ cở thanh toán, Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Vụ Điều trị xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành khung giá tạm thời để áp dụng cho các cơ cở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện thuộc các Bộ, ngành khác; Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành biểu giá để áp dụng cho các cơ cở khám chữa bệnh của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.

Các ông, bà, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ; Điều trị, Tài chính - Kế toán, Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Bảo hiểm y tế Việt Nam, Giám đốc các bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Ngọc Trọng

 

 

 

DANH MỤC

CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ CÁC BỆNH, NHÓM BỆNH ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC CƠ CỞ KHÁM CHỮA BỆNH, BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐƯỢC BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/2002/QĐ-BYT ngày 14/1/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

I. CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1. Kéo nắn cột sống và các khớp

2. Tập vận động cho người bệnh (tập thụ động có trợ giúp) với người bệnh liệt nửa người, liệt các chi, tổn thương hệ vận động.

3. Điện trị liệu:

- Điện phân

- Điện xung

- Điện từ trường

- Siêu âm

- Sóng ngắn

- Điện châm

4. Ánh sáng trị liệu:

- Hồng ngoại

- Tử ngoại

- Laser điều trị

5. Nhiệt trị liệu:

- Bó Parafin

- Ngải cứu

- Túi chườm

6. Xoa bóp, bấm huyệt

7. Châm cứu

8. Thuỷ châm

II. CÁC BỆNH, NHÓM BỆNH VÀ SỐ NGÀY ĐIỀU TRỊ BÌNH QUÂN ĐƯỢC THANH TOÁN

TT

Dịch vụ

Số ngày điều trị bình quân

A

Các bệnh hệ thần kinh

 

1

Liệt nửa người

32

2

Liệt hai chi dưới: liệt tứ chi do viêm tuỷ chèn, ép tuỷ, viêm não, viêm màng não- tuỷ

32

3

Đau dây thần kinh toạ

21

4

Hội chứng vai- cánh tay

15

5

Viêm đa rễ, đa dây thần kinh

15

B

Các bệnh hệ cơ - xương - khớp

 

1

Viêm khớp, viêm đa khớp

21

2

Đau cột sống, viêm cột sống dính khớp, viêm thoái hoá cột sống

21

3

Cứng khớp, thoái hoá khớp

28

4

Nhược cơ, teo cơ

28

C

Các bệnh sau phẫu thuật cần điều trị, phục hồi chức năng,

 

1

Viêm dính sau mổ

15

2

Vết thương lâu liền

15

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.