• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 35/2011/TT-BTNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2011

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết thực hiện quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

_____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nội dung các bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; trách nhiệm của các cơ quan ra bản tin; trách nhiệm cung cấp bản tin cho các cơ quan chỉ đạo phòng, chống, cơ quan thông tin đại chúng và cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận bâản tin cảnh báo, dự báo; cấp giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Tài nguyên và Môi trường).

5. Chủ các công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

6. Các cơ quan, tổ chức khác và các cá nhân có liên quan đến hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

Chương II

NỘI DUNG TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

Điều 3. Nội dung Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Tin bão gần Biển Đông, Tin bão trên Biển Đông và Tin bão gần bờ

1. Nội dung thông tin tóm tắt

a) Tiêu đề bản tin theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quy chế), kèm theo số hiệu cơn bão được xác định theo thứ tự các cơn bão hoạt động trên Biển Đông trong năm. Không đặt số hiệu cho các cơn áp thấp nhiệt đới (sau đây viết tắt là ATNĐ), các cơn bão gần Biển Đông.

b) Thực trạng ATNĐ, bão tại thời điểm gần nhất với các yếu tố sau:

- Thời gian và vị trí tâm ATNĐ, bão theo tọa độ kinh, vĩ với độ chính xác đến 1/10 độ. Khi không có điều kiện định vị tâm ATNĐ tại một điểm tọa độ thì xác định tâm ATNĐ trong ô vuông, mỗi cạnh bằng 01 độ kinh, vĩ;

- Khoảng cách từ vị trí tâm ATNĐ, bão đến một địa điểm cụ thể gần nhất (đảo, đất liền nước ta hoặc nước lân cận);

- Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ, bão kèm theo gió giật (nếu có) theo cấp gió Bô - pho.

c) Dự báo trong 24 giờ tới với nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này và bổ sung thêm hướng, tốc độ di chuyển của ATNĐ, bão.

d) Trong Tin bão gần Biển Đông, Tin bão trên Biển Đông và Tin bão gần bờ bổ sung thêm các nội dung:

- Dự báo trong khoảng thời gian 24 đến 48 giờ tiếp theo với nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này và bổ sung thêm hướng, tốc độ di chuyển của bão;

- Cảnh báo trong khoảng thời gian 48 đến 72 giờ tiếp theo về hướng và tốc độ di chuyển của bão.

đ) Ảnh hưởng của ATNĐ, bão trong 24 giờ tới.

e) Quỹ đạo của bão, bán kính gió mạnh và sai số bằng hình ảnh.

g) Thời gian phát bản tin tiếp theo

(Nội dung bản tin theo Mẫu 1 và 2).

2. Nội dung thông tin chi tiết

a) Tiêu đề bản tin theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

b) Thực trạng ATNĐ, bão tại thời điểm gần nhất với các yếu tố sau:

- Diễn biến của ATNĐ, bão trong 12 hoặc 24 giờ qua về hướng và tốc độ di chuyển (đổi hướng, nhanh, chậm, dừng), cường độ ATNĐ (mạnh lên, yếu đi, ít thay đổi…);

- Thời gian và vị trí tâm ATNĐ, bão theo tọa độ kinh, vĩ với độ chính xác đến 1/10 độ. Khi không có điều kiện định vị tâm ATNĐ tại một điểm tọa độ thì xác định tâm ATNĐ trong ô vuông, mỗi cạnh bằng 01 độ kinh, vĩ;

- Khoảng cách từ vị trí tâm ATNĐ, bão đến một địa điểm cụ thể gần nhất (đảo, đất liền nước ta hoặc nước lân cận);

- Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ, bão kèm theo gió giật (nếu có) theo cấp gió Bô-pho.

c) Dự báo trong 24 giờ tới với các yếu tố sau đây:

- Hướng và tốc độ di chuyển của ATNĐ, bão;

- Thời gian và vị trí tâm ATNĐ, bão;

- Khoảng cách từ vị trí tâm ATNĐ, bão đến một địa điểm cụ thể gần nhất (đảo, đất liền nước ta hoặc nước lân cận);

- Khả năng diễn biến về cường độ của ATNĐ, bão trong 24 giờ tới.

d) Trong Tin bão gần Biển Đông, Tin bão trên Biển Đông và Tin bão gần bờ bổ sung thêm các nội dung:

- Dự báo trong khoảng thời gian 24 đến 48 giờ tiếp theo với nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

- Cảnh báo trong khoảng thời gian 48 đến 72 giờ tiếp theo về hướng và tốc độ di chuyển của bão.

đ) Ảnh hưởng của ATNĐ, bão trong 24 giờ tới.

e) Quỹ đạo của bão, bán kính gió mạnh và sai số bằng hình ảnh.

g) Thời gian phát bản tin tiếp theo.

(Nội dung bản tin theo Mẫu 3 và 4).

Điều 4. Nội dung Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ và Tin bão khẩn cấp

1. Nội dung thông tin tóm tắt

a) Tiêu đề bản tin theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

b) Thực trạng ATNĐ, bão tại thời điểm gần nhất với các yếu tố sau:

- Thời gian và vị trí tâm ATNĐ, bão theo tọa độ kinh, vĩ với độ chính xác đến 1/10 độ;

- Khoảng cách từ vị trí tâm ATNĐ, bão đến một điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta;

- Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ, bão kèm theo gió giật (nếu có) theo cấp gió Bô-pho.

c) Dự báo trong 24 giờ tới với nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư này và bổ sung thêm hướng, tốc độ di chuyển của ATNĐ, bão.

d) Trong Tin bão khẩn cấp bổ sung thêm các nội dung:

- Dự báo trong khoảng thời gian 24 đến 48 giờ tiếp theo với nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư này và bổ sung thêm hướng, tốc độ di chuyển của bão;

- Cảnh báo trong khoảng thời gian 48 đến 72 giờ tiếp theo về hướng và tốc độ di chuyển của bão.

đ) Ảnh hưởng của ATNĐ, bão trong 24 giờ tới. Trường hợp ATNĐ, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24 giờ tới thì dự báo thời gian và địa danh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, khả năng gây gió mạnh, sóng lớn do bão (độ cao), nước biển dâng (độ cao), mưa vừa, mưa to.

e) Quỹ đạo của bão, bán kính gió mạnh và sai số bằng hình ảnh.

g) Thời gian phát bản tin tiếp theo

(Nội dung bản tin theo Mẫu 5 và 6).

2. Nội dung thông tin chi tiết

a) Tiêu đề bản tin theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

b) Thực trạng ATNĐ, bão tại thời điểm gần nhất với các yếu tố sau:

- Diễn biến của ATNĐ, bão trong 12 hoặc 24 giờ qua về hướng và tốc độ di chuyển (đổi hướng, nhanh, chậm, dừng), cường độ ATNĐ (mạnh lên, yếu đi, ít thay đổi…);

- Thời gian và vị trí tâm ATNĐ, bão theo tọa độ kinh, vĩ với độ chính xác đến 1/10 độ;

- Khoảng cách từ vị trí tâm ATNĐ, bão đến một điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta;

- Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ, bão kèm theo gió giật (nếu có) theo cấp gió Bô - pho.

c) Dự báo trong 24 giờ tới với nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

d) Trong Tin bão khẩn cấp bổ sung thêm các nội dung:

- Dự báo trong khoảng thời gian 24 đến 48 giờ tiếp theo với nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này;

- Cảnh báo trong khoản thời gian 48 đến 72 giờ tiếp theo về hướng và tốc độ di chuyển của bão.

đ) Ảnh hưởng của ATNĐ, bão trong 24 giờ tới. Trường hợp ATNĐ, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24 giờ tới thì dự báo thời gian và địa danh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, khả năng gây gió mạnh, sóng lớn do bão (độ cao), nước biển dâng (độ cao), mưa vừa, mưa to.

e) Quỹ đạo của bão, bán kính gió mạnh và sai số bằng hình ảnh.

g) Thời gian phát bản tin tiếp theo

(Nội dung bản tin tiếp theo Mẫu 7 và 8).

Điều 5. Nội dung Tin áp thấp nhiệt đới, bão phục vụ công tác phòng, chống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận, huyện (áp dụng cho các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Nội dung Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Tin bão gần Biển Đông, Tin bão trên Biển Đông và Tin bão gần bờ.

a) Nội dung thông tin cơ bản theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

b) Bổ sung thêm dự báo khả năng ảnh hưởng của ATNĐ, bão trong 24 giờ tới đến các tỉnh, thành phố (đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực) hoặc quận, huyện (đối với Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh) được phân công phụ trách.

(Nội dung bản tin theo Mẫu 9 và 10).

2. Nội dung Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ và Tin bão khẩn cấp

a) Nội dung tin cơ bản theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

b) Bổ sung thêm nội dung:

- Khoảng cách từ vị trí tâm ATNĐ, bão đến một điểm gần nhất thuộc khu vực (hoặc tỉnh) được phân công phụ trách;

- Dự báo khả năng ảnh hưởng của ATNĐ, bão trong 24 giờ tới đến các tỉnh, thành phố (đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực) hoặc quận, huyện (đối với Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh) được phân công phụ trách. Trong trường hợp ATNĐ, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong 24 giờ tới thì dự báo thời gian và địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với Đài KTTV khu vực) hoặc quận, huyện (đối với Trung tâm KTTV tỉnh) có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, khả năng gây gió mạnh, sóng lớn do bão (độ cao), nước biển dâng (độ cao), mưa vừa, mưa to.

(Nội dung bản tin theo Mẫu 11 và 12).

Điều 6. Nội dung tin lũ

1. Tin cảnh báo lũ

a) Tiêu đề bản tin theo quy định tại Điều 6 của Quy chế, kèm theo tên khu vực/sông/địa điểm có khả năng xuất hiện lũ.

b) Đặc điểm tình hình mưa trên khu vực:

- Các thông tin sơ bộ về hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lớn trên khu vực hoặc lưu vực sông (hoặc các nguyên nhân khác gây lũ bất thường như vỡ hồ, đập, xả nước từ các hồ chứa nước, v.v…);

- Các thông tin về khu vực hoặc lưu vực sông có khả năng xuất hiện mưa lớn, mức độ mưa, diện mưa, v.v…;

- Các thông tin khoảng thời gian mưa lớn có thể xảy ra.

c) Khả năng khu vực có thể xảy ra lũ:

- Các thông tin về thời gian và khu vực hoặc lưu vực sông xuất hiện lũ (dự kiến thời gian lũ bắt đầu lên cho từng khu vực, lưu vực hoặc tại địa điểm phát tin);

- Mức độ lũ có thể xảy ra ở khu vực, lưu vực sông;

- Cảnh báo tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra trên khu vực hoặc lưu vực sông như lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

d) Thời gian phát tin

(Nội dung bản tin theo Mẫu 13).

2. Tin lũ và Tin lũ khẩn cấp

a) Tiêu đề bản tin theo quy định tại Điều 6 của Quy chế, kèm theo tên khu vực/sông/địa điểm phát tin.

b) Thực trạng diễn biến lũ trong 24 giờ qua (hoặc giữa 2 bản tin) và số liệu thực đo về mực nước tại thời điểm gần nhất:

- Thông tin về đỉnh lũ đã xuất hiện gồm: tên sông, vị trí, trị số, thời gian xuất hiện, so sánh với các cấp báo động lũ, trận lũ đặc biệt lớn xảy ra trong thời gian gần nhất hoặc lũ lịch sử (trong trường hợp cần thiết);

- Thông tin về diễn biến, trạng thái, mức độ lũ trên khu vực/sông/địa điểm xuất hiện lũ đến thời điểm nhận được thông tin gần nhất;

- Số liệu mực nước thực đo tại thời điểm gần nhất gồm tên sông, vị trí, trị số, thời gian, so sánh với các cấp báo động lũ, trận lũ đặc biệt lớn xảy ra trong thời gian gần nhất hoặc lũ lịch sử (trong trường hợp cần thiết).

c) Nhận định diễn biến, mức độ lũ trong thời gian dự kiến:

- Nhận định về thời điểm có khả năng xuất hiện đỉnh lũ tại các vị trí dự báo trong thời gian dự kiến và các trị số dự báo đỉnh lũ. So sánh với các cấp báo động lũ, trận lũ đặc biệt lớn xảy ra trong thời gian gần nhất hoặc lũ lịch sử (trong trường hợp cần thiết);

- Nhận định xu thế, mức độ, diễn biến tại khu vực, lưu vực sông hoặc vị trí cụ thể trong 12 giờ đến 24 giờ tới.

d) Dự báo mực nước lũ:

- Dự báo mực nước lũ tại các địa điểm xảy ra lũ theo quy định tại Phụ lục II và III Thông tư này. Nêu rõ vị trí, hệ thống sông, thời gian, giá trị mực nước/lưu lượng dự báo. So sánh với các cấp báo động lũ, trận lũ đặc biệt lớn xảy ra trong thời gian gần nhất hoặc lũ lịch sử (trong trường hợp cần thiết);

- Cảnh báo tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra tại những khu vực cụ thể như lũ quét, sạt lở đất, mức độ ngập lụt.

đ) Thời gian phát tin

- Thời gian phát tin;

- Thời gian phát tin tiếp theo.

(Nội dung bản tin theo Mẫu 14).

Chương III

PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

Điều 7. Cung cấp tin áp thấp nhiệt đới, bão

1. Cung cấp thông tin tóm tắt về áp thấp nhiệt đới, bão

a) Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia có trách nhiệm cung cấp thông tin tóm tắt về áp thấp nhiệt đới, bão cho các cơ quan sau đây không quá 30 phút sau thời điểm ra bản tin theo quy định của Quy chế, qua Fax và mạng thông tin được hai bên thỏa thuận:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Thông tấn xã Việt Nam;

- Báo Nhân dân;

- Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam.

b) Thời gian chuyển bản tin được xác nhận trong hồ sơ lưu của máy Fax nơi chuyển. Trong trường hợp mạng thông tin xảy ra sự cố, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia có trách nhiệm phối hợp các cơ quan nhận tin để giải quyết.

2. Cung cấp thông tin chi tiết về áp thấp nhiệt đới, bão

a) Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia có trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết về áp thấp nhiệt đới, bão cho các cơ quan sau đây không quá 30 phút sau thời điểm ra bản tin theo quy định của Quy chế, qua Fax và mạng thông tin được hai bên thỏa thuận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo phòng, chống, lụt, bão Trung ương;

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Công thương.

b) Thời gian chuyển bản tin được xác nhận trong hồ sơ lưu của máy Fax nơi chuyển. Trong trường hợp mạng thông tin xảy ra sự cố, bản tin được chuyển qua hệ thống chuyển phát nhanh của cơ quan bưu chính hoặc theo phương thức được thỏa thuận giữa Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và cơ quan nhận tin.

3. Cung cấp tin áp thấp nhiệt đới, bão phục vụ công tác chỉ huy phòng, chống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh có trách nhiệm cung cấp tin áp thấp nhiệt đới, bão đã được cụ thể hóa đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc quận huyện và tương đương cho các cơ quan sau đây không quá 30 phút sau thời điểm ra bản tin theo quy định của Quy chế, qua Fax và mạng thông tin được hai bên thỏa thuận:

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;

- Báo hàng ngày của tỉnh.

b) Thời gian chuyển bản tin được xác nhận trong hồ sơ lưu của máy Fax nơi chuyển. Trong trường hợp mạng thông tin xảy ra sự cố, bản tin được chuyển qua hệ thống chuyển phát nhanh của cơ quan bưu chính hoặc theo phương thức được thỏa thuận giữa các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh với các cơ quan nhận tin.

Điều 8. Cung cấp tin lũ

1. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh có trách nhiệm cung cấp các bản tin lũ cho các cơ quan quy định tại Phụ lục VI của Quy chế.

2. Tin cảnh báo lũ được cung cấp khi phát hiện mực nước trong sông có khả năng lên mức báo động II hoặc xuất hiện lũ bất thường theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Quy chế.

3. Tin lũ, Tin lũ khẩn cấp được cung cấp theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 6 của Quy chế.

4. Thời gian cung cấp bản tin không quá 30 phút sau thời điểm ra bản tin theo quy định của Quy chế.

5. Phương thức chuyển bản tin: qua Fax và mạng thông tin được hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp mạng thông tin xảy ra sự cố, bản tin được chuyển qua hệ thống chuyển phát nhanh của cơ quan bưu chính hoặc bằng phương thức được Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh thỏa thuận với các cơ quan nhận tin.

6. Thời gian chuyển bản tin được xác nhận tại hồ sơ lưu của máy Fax nơi chuyển.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TIẾP NHẬN BẢN TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỀU TIẾT, VẬN HÀNH HỒ CHỨA

Điều 9. Tiếp nhận bản tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

1. Các cơ quan tiếp nhận bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ (quy định tại Phụ lục VI của Quy chế) phải chủ động phối hợp với cơ quan ra bản tin dự báo để xác định phương thức tiếp nhận bản tin, bảo đảm chính xác, kịp thời, thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng.

2. Trong trường hợp không nhận được bản tin cảnh báo, dự báo theo thời gian quy định hoặc nội dung bản tin có điểm chưa rõ, các cơ quan tiếp nhận phải phối hợp với cơ quan ra bản tin để xác định nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời bản tin.

Điều 10. Trách nhiệm của chủ các công trình hồ chứa

1. Đối với các hồ chứa thuộc hệ thống liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành liên hồ chứa, chủ công trình có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại quy trình vận hành đã được phê duyệt.

2. Đối với các công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi khác có cửa đóng, mở

a) Chủ công trình có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quan trắc, thu thập thông tin, dữ liệu về khí tượng, thủy văn được quy định tại Điều 9 Chương II Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

b) Trước khi hồ xả lũ khẩn cấp, khi xảy ra sự cố vận hành điều tiết chống lũ, khi xảy ra vỡ đập, tràn đập, chủ công trình có trách nhiệm thông báo ngay cho Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh nơi công trình đang hoạt động và nơi bị ảnh hưởng do xả nước.

c) Chậm nhất là 6 giờ trước khi vận hành đóng, mở các cửa xả, chủ công trình phải thông báo cho Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh nơi công trình đang hoạt động và nơi bị ảnh hưởng do xả nước các thông tin về lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuốc bin.

d) Trong thời gian làm nhiệm vụ điều tiết chống lũ, vào lúc 01 giờ 00, 07 giờ 00, 13 giờ 00 và 19 giờ 00 hàng ngày, chủ công trình phải thông báo cho Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh nơi công trình đang hoạt động và nơi bị ảnh hưởng do xả nước các số liệu thực đo của tất cả các lần quan trắc trong 24 giờ qua:

- Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ;

- Lưu lượng vào hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuốc bin, tổng lưu lượng về hạ lưu đập;

- Kế hoạch xả lũ và lưu lượng xả dự kiến trong 24 giờ tới;

- Dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ và lưu lượng đến hồ trong 24 giờ tới.

đ) Các thông tin trên được cung cấp theo một trong các phương thức sau:

- Thông tin trực tiếp qua điện thoại;

- Bằng máy Fax;

- Chuyển qua thư điện tử.

Chương V

TRÁCH NHIỆM BÁO TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

Điều 11. Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí tượng, thủy văn, thu thập, xử lý thông tin; ra các bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho các cơ quan theo quy định tại Phụ lục VI của Quy chế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp nhận bản tin để xây dựng phương thức chuyển tin và tiếp nhận tin, bảo đảm chính xác, kịp thời, thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng. Cụ thể như sau:

1. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương:

a) Theo dõi diễn biến thời tiết trên phạm vi cả nước, các nước lân cận và trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương; thu thập, xử lý thông tin và ra các bản tin dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên biển Đông, hoặc áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động ngoài biển Đông nhưng có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng 48 giờ tới (Phụ lục I của Thông tư này).

b) Theo dõi diễn biến thủy văn trên các sông trong phạm vi cả nước, trên các sông xuyên biên giới Việt Nam; thu thập, xử lý thông tin và ra các bản tin cảnh báo, dự bão lũ trên các sông trong phạm vi cả nước (Phụ lục II của Thông tư này).

c) Cung cấp các tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho các cơ quan trực thuộc trung ương quy định tại Phụ lục VI của Quy chế bằng phương thức Fax, thư điện tử hoặc các phương thức phù hợp khác.

d) Phối hợp chặt chẽ với các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, các Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh trong việc cụ thể hóa bản tin cảnh báo, dự báo và các thông tin có liên quan đến áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

đ) Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện quy định về dự báo sóng biển và nước biển dâng do áp thấp nhiệt đới, bão.

e) Thu thập thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và kết quả dự báo để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương theo yêu cầu.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin Khí tượng Thủy văn

Đảm bảo mạng thông tin chuyên ngành, mạng Internet, mạng LAN hoạt động ổn định để thu thập số liệu, thông tin và truyền phát các bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ qua mạng Internet, mạng thông tin dịch vụ chuyên ngành và các phương thức phù hợp khác.

3. Các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực

a) Theo dõi diễn biến thời tiết trong phạm vi khu vực được phân công phụ trách, các khu vực lân cận và trên phạm vi cả nước; thu thập, xử lý thông tin và ra các bản tin cảnh báo, dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực phụ trách.

b) Theo dõi diễn biến thủy văn trên các sông trong phạm vi khu vực và trên các sông từ các khu vực lân cận chảy vào; thu thập, xử lý thông tin và ra các bản tin cảnh báo, dự báo lũ trên các sông trong phạm vi khu vực (Phụ lục III của Thông tư này).

c) Cung cấp các tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho các cơ quan trực thuộc tỉnh quy định tại Phụ lục VI của Quy chế bằng phương thức Fax, Email hoặc các phương thức phù hợp khác.

d) Trao đổi với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương trong việc cụ thể hóa bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ thuộc khu vực được phân công phụ trách.

đ) Cụ thể hóa bản tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho phạm vi khu vực được phân công phụ trách.

e) Chỉ đạo các Trung tâm Khí tượng Thủy văn cấp tỉnh trong khu vực tổ chức thu thập số liệu, cảnh báo, dự báo, truyền tin, phát tin và cung cấp các bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

4. Các Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực).

a) Theo dõi diễn biến thời tiết trong phạm vi tỉnh, trong khu vực hoặc trong phạm vi cả nước; thu thập, xử lý thông tin và ra các bản tin cảnh báo, dự báo về áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh, thành phố.

b) Theo dõi diễn biến thủy văn trên các sông trong phạm vi tỉnh và trên các sông từ các tỉnh lân cận chảy vào; thu thập, xử lý thông tin và ra các bản tin cảnh báo, dự báo lũ trên các sông trong phạm vi tỉnh (Phụ lục III của Thông tư này).

c) Chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho các cơ quan thuộc tỉnh quy định tại Phụ lục VI của Quy chế bằng phương thức Fax, Email hoặc các phương thức phù hợp khác.

d) Trao đổi với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương trong việc cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trong phạm vi tỉnh.

đ) Cụ thể hóa bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trong phạm vi tỉnh. Trong trường hợp áp thấp nhiệt đới, bão không ảnh hưởng đến địa phương thì việc cấp tin tùy thuộc yêu cầu của các cơ quan, ban, ngành địa phương.

Điều 12. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tổ chức thực hiện cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão trên phạm vi toàn quốc và lũ hệ thống sông Hồng - Thái Bình bằng mô hình số trị và cung cấp qua mạng thông tin hoặc theo phương thức khác do Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Điều 13. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Chỉ đạo Trung tâm Hải văn phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương xây dựng và triển khai thực hiện quy định phối hợp về dự báo sóng biển và nước biển dâng do áp thấp nhiệt đới, bão.

Chương VI

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CẢNH BÁO, DỰ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

Việc cấp giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ theo điểm b khoản 1 Điều 12 của Quy chế được quy định như sau:

Điều 14. Đối tượng và phạm vi giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

1. Đối tượng hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước tham gia hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.

2. Phạm vi giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ có giá trị trong phạm vi khu vực được cấp phép.

Điều 15. Nguyên tắc hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ phải có giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Quy chế.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ chỉ được thực hiện các hoạt động theo nội dung đã ghi trong giấy phép.

3. Trong quá trình hoạt động nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ thì được xem xét bổ sung nội dung giấy phép.

4. Các cơ quan ở Việt Nam nghiên cứu cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ khi truyền kết quả cảnh báo, dự báo thử nghiệm lên mạng nội bộ không phải xin giấy phép, nhưng phía trên bản tin cảnh báo, dự báo phải ghi dòng chữ “Bản tin tham khảo”.

Điều 16. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

1. Tổ chức trong nước hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có thực tế hoạt động cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn ít nhất ba (03) năm.

c) Có nguồn cung cấp số liệu quan trắc thời gian thực các yếu tố khí tượng thủy văn trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho công tác cảnh báo, dự báo và số liệu quan trắc thời gian thực các yếu tố khí tượng thủy văn quốc tế do Tổ chức Khí tượng Thế giới cung cấp.

2. Tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới bão, lũ tại Việt Nam phải có đủ điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 16 Thông tư này.

3. Cá nhân được cấp phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có thực tế hoạt động cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn ít nhất ba (03) năm.

b) Có đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư này.

Điều 17. Thủ tục cấp, bổ sung giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

1. Tổ chức, cá nhân phải nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ về việc đề nghị cấp, bổ sung giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tại Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 8, phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội).

a) Hồ sơ cấp giấy phép bao gồm:

- Bản chính: 01 đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ theo mẫu số 15 của Thông tư này;

- Bản sao có chứng thực: 01 quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh của tổ chức;

- Bản sao có chứng thực: 01 văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của cán bộ phụ trách kỹ thuật;

- Bản chính: 01 văn bản xác nhận có nguồn cung cấp số liệu các yếu tố khí tượng thủy văn.

b) Hồ sơ bổ sung nội dung giấy phép bao gồm:

- Bản chính: 01 đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép theo mẫu số 16 của Thông tư này;

- Bản chính: 01 báo cáo tình hình hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ kể từ khi được cấp giấy phép theo mẫu số 18 của Thông tư này;

- Giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ đã được cấp.

2. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, cấp (hoặc bổ sung) giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc; trường hợp không đủ điều kiện cấp, bổ sung giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức và cá nhân biết lý do.

Điều 18. Cấp lại giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

1. Giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ được cấp lại trong các trường hợp sau đây: bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ nộp 01 đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu số 17 (bản chính) của Thông tư này tại Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 8, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội).

Trường hợp tổ chức, cá nhân bị mất giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tìm lại được giấy phép sau khi được cấp lại thì phải nộp giấy phép tìm lại được cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, cấp lại giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện trong thời hạn ba (03) ngày làm việc; trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức và cá nhân biết lý do.

Điều 19. Thu hồi và trả lại giấy phép

1. Thu hồi giấy phép

Việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị Tòa án tuyên bố phá sản; cá nhân là chủ giấy phép bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích.

b) Giấy phép được cấp nhưng không sử dụng trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

c) Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép.

d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền.

2. Trả lại giấy phép

a) Trường hợp không sử dụng giấy phép, chủ giấy phép có quyền trả lại giấy phép cho cơ quan cấp phép, đồng thời có văn bản giải trình lý do cho cơ quan cấp phép.

b) Tổ chức, cá nhân đã trả lại giấy phép chỉ được xem xét cấp giấy phép mới sau hai (02) năm, kể từ ngày trả lại giấy phép.

Điều 20. Đình chỉ và chấm dứt hiệu lực của giấy phép

1. Đình chỉ hiệu lực của giấy phép

a) Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép (gọi chung là chủ giấy phép) vi phạm nội dung quy định của giấy phép;

- Chủ giấy phép tự ý chuyển nhượng giấy phép;

- Chủ giấy phép lợi dụng giấy phép để tổ chức hoạt động không đúng quy định trong nội dung giấy phép.

b) Thời gian đình chỉ hiệu lực của giấy phép do cơ quan cấp giấy phép quy định. Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, thì chủ giấy phép không có các quyền và nghĩa vụ liên quan đến giấy phép.

2. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép

a) Giấy phép bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- Giấy phép bị thu hồi;

- Giấy phép đã được trả lại.

b) Khi giấy phép bị chấm dứt hiệu lực thì các quyền và nghĩa vụ liên quan đến giấy phép cũng chấm dứt.

Điều 21. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp, bổ sung nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Cung cấp mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, cấp lại giấy phép.

2. Tổ chức xem xét cấp, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

3. Lưu hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

4. Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép.

5. Thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có trụ sở của các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép để theo dõi và kiểm tra.

6. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ của tổ chức, cá nhân; phát hiện các vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

1. Chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

2. Chịu trách nhiệm về nội dung các bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ đã phát.

3. Nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này và bố trí các điều kiện đảm bảo thực hiện Thông tư.

2. Đối tượng nêu tại Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân khi truyền phát bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ mà không nêu nguồn gốc cấp tin, đưa tin không phải là nguồn thông tin chính thức, làm sai lệch nội dung bản tin do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ mà không có giấy phép theo quy định tại Chương VI Thông tư này sẽ bị xử phạt theo Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

4. Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất trong năm.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2011 và thay thế Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, Thông tư số 10/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đối tượng nêu tại Điều 2 Thông tư này phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Hồng Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.