• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/02/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2018
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 05/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 23 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/09/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá;

Căn cứ Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành Quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;

Xét đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 34/TTr-TMDL ngày 17/09/2007;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 385/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 29/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành Quốc tế tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.