• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2013
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 31/2013/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại Thành phố

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ mười về tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố;

Căn cứ Quyết định số 92/2005/QĐ-UB ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 3282/TTr- SVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2013 về tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố.

Điều 2. Giao Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố có kế hoạch bổ sung Quỹ tên đường và các công trình công cộng theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ và nội dung tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền giới thiệu về ý nghĩa lịch sử, giá trị di tích, danh lam, thắng cảnh, công trạng của danh nhân được chọn để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để mọi người được biết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hứa Ngọc Thuận

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.