• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2023
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 64/2009/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1542/TTr-SCT ngày 04 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Hoạt động kinh doanh bán buôn các nhóm hàng nông sản, thực phẩm (theo Phụ lục 1 đính kèm) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ được tập trung tại ba chợ đầu mối nông sản, thực phẩm thành phố (ngoại trừ các điểm bán buôn nông sản, thực phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép), cụ thể như sau:

- Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Thủ Đức thuộc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Ðức, địa chỉ: 141 Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức;

- Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn thuộc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, địa chỉ: 14/7A Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn;

- Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Bình Điền thuộc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 7, phường 7, quận 8.

2. Hoạt động kinh doanh bán lẻ nông sản, thực phẩm được thực hiện theo quy hoạch của Ủy ban nhân dân quận - huyện và theo quy định của pháp luật Nhà nước. Các mặt hàng thuộc nhóm 46321, 46322, 46323 (theo Phụ lục 1 đính kèm) chỉ được hoạt động kinh doanh trong phạm vi các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng văn minh tiện lợi.

Điều 2. Các tuyến đường (theo Phụ lục 2 đính kèm) bao quanh 03 chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Thủ Đức, Bình Điền và Hóc Môn không được kinh doanh nông sản, thực phẩm dưới mọi hình thức.

Điều 3. Căn cứ vào quy định tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên:

- Giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện tiến hành quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn quận - huyện và có trách nhiệm kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh không đúng theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2987/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch các tuyến đường tại các quận 1, 5, 6, 8, Thủ Đức và huyện Hóc Môn không được kinh doanh nông sản, thực phẩm.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức và các thương nhân kinh doanh hàng nông sản, thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.