• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2019
HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 10/2009/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 16

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7 năm 2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Xét Tờ trình số 3072/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị xin phê duyệt chế độ phụ cấp đối với cán bộ - viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 182/BCTT-VHXH ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3072/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị xin phê duyệt chế độ phụ cấp đối với cán bộ - viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể như sau:

1. Phụ cấp thu hút đặc thù có 3 mức:

1.1. Cán bộ - viên chức công tác tại các Trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu, Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2, Trung tâm Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm Nhị Xuân được hưởng mức 500.000 đồng/người/tháng.

1.2. Cán bộ - viên chức công tác tại các tỉnh lân cận thành phố như Bình Dương, Đồng Nai được hưởng mức 600.000 đồng/người/tháng.

1.3. Cán bộ - viên chức công tác tại tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đăk Nông được hưởng mức 700.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Phương Thảo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.