• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2011
UBND QUẬN 4
Số: 05/2011/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2011

CHỈ THỊ

Về tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận 4.

_______________

 

Thực hiện Chỉ thị số 20/2009/CT-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án phải được thực thi nghiêm chỉnh; thời gian qua Ủy ban nhân dân quận 4 đã từng bước kiện toàn bộ máy cơ quan Thi hành án dân sự, tăng cường đội ngũ chấp hành viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận và công tác phối hợp giữa các ban, ngành liên quan trong công tác thi hành án dân sự được duy trì khá tốt, giải quyết được nhiều vụ việc có nhiều vướng mắc, phức tạp, kết quả hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn quận hàng năm đều vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực nêu trên, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận vẫn còn nhiều hạn chế như các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật tồn đọng chuyển qua năm sau còn nhiều, tình trạng khiếu nại, tố cáo trong thi hành án còn diễn biến phức tạp, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị hữu quan chưa thật sự đồng bộ, nhịp nhàng, việc xây dựng trụ sở cơ quan, kho vật chứng triển khai còn chậm

Để khắc phục những hạn chế trên, Ủy ban nhân dân quận 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức triển khai tốt các việc sau đây:

1. Chi Cục Thi hành án dân sự quận

a) Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 174 của Luật Thi hành án dân sự, đó là:

- Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn;

- Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi Cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự quận;

b) Thực hiện các biện pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chi Cục Thi hành án dân sự quận để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo;

d) Chủ động củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể của Chi Cục Thi hành án dân sự quận;

đ) Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân 15 phường tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành án; khắc phục tình trạng thi hành án tồn đọng; hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án do cấp trên giao hàng năm;

e) Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiến nghị cấp trên sớm xem xét việc bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở Chi Cục Thi hành án dân sự quận và kho vật chứng trong thời gian sớm nhất;

g) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

2. Phòng Tư pháp quận

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự có nội dung không còn phù hợp với Luật Thi hành án dân sự để kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân quận sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ;

b) Tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận xây dựng kế hoạch phổ biến Luật Thi hành án dân sự như: biên soạn, in ấn tài liệu hỏi - đáp về Luật Thi hành án dân sự; phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận đăng tải các nội dung liên quan đến Luật Thi hành án dân sự trên Tờ tin quận 4... nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự;

c) Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận theo quy định tại khoản 4 và 6 Điều 174 Luật Thi hành án dân sự, cụ thể:

- Yêu cầu Chi Cục Thi hành án dân sự quận tự kiểm tra, đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thành phố kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở địa phương;

- Yêu cầu Chi Cục Thi hành án dân sự quận báo cáo công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Công an quận bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự trên địa bàn quận;

b) Phòng Tài chính và Kế hoạch quận phối hợp tốt trong việc giao nhận, xử lý vật chứng thi hành án; Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận khẩn trương thực hiện theo quy định của pháp luật khi có tiền bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự;

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị quận thực hiện công tác kiểm tra nội nghiệp các bản vẽ của các tài sản kê biên là bất động sản do cơ quan Thi hành án chuyển đến, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện;

d) Phòng Nội vụ quận tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận theo quy định tại khoản 3 và 5 Điều 174 Luật Thi hành án dân sự, cụ thể:

- Có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự quận;

- Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự;

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận và Công an quận phối hợp tốt với Chi cục Thi hành án dân sự quận trong việc xử lý tang tài vật, tiền, tài sản tồn đọng, tập trung rà soát, đối chiếu theo danh sách do Chi cục Thi hành án dân sự quận cung cấp để có biện pháp xử lý đúng theo quy định pháp luật;

e) Các đơn vị, ban ngành, đoàn thể hữu quan trên địa bàn quận có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án khi có yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cho cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành.

3. Ủy ban nhân dân 15 phường

a) Kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn phường;

b) Chỉ đạo công tác phối hợp các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự; tổ chức tốt việc tham gia cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật, kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự.

5. Chi Cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả; là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân quận theo dõi việc thực hiện. Định kỳ hàng quý, sáu tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả để Ủy ban nhân dân quận theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Đạt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.