• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2009
UBND QUẬN GÒ VẤP
Số: 02/2009/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2009

CHỈ THỊ

Về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận Gò Vấp.

_____________________

Ngày 31 tháng 7 năm 2009 UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố các Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 và Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 “Về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố”;

Nhằm đảm bảo việc áp dụng thống nhất các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và công dân trên địa bàn quận phù hợp với bộ thủ tục thống nhất áp dụng nói trên, Chủ tịch UBND quận yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, UBND các phường thuộc UBND quận, cán bộ, công chức các đơn vị liên quan tiến hành ngay việc rà soát và triển khai áp dụng đồng bộ, thống nhất bộ thủ tục hành chính áp dụng tại các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận và UBND 16 phường trên địa bàn quận Gò Vấp theo đúng các quy định do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

2. Trong quá trình triển khai áp dụng, phải tiến hành rà soát loại bỏ những thủ tục phát sinh do UBND quận hoặc do đơn vị tự đặt ra trái với bộ thủ tục đã được công bố, trong đó:

- Nếu thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận thì tiến hành tập hợp gửi về Phòng Nội vụ (Tổ cải cách hành chính quận để thống kê và kiến nghị Chủ tịch UBND quận ra quyết định bãi bỏ);

- Nếu do các đơn vị tự đặt ra thì Thủ trưởng đơn vị hoặc Chủ tịch UBND phường tiến hành “Bãi bỏ hoặc chấm dứt thi hành” và báo cáo Phòng Nội vụ (Tổ cải cách hành chính) để thống kê theo dõi quản lý.

3. Trường hợp những thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại bộ thủ tục hành chính đã công bố thì phải thực hiện biểu mẫu thống kê về thủ tục hành chính, kèm theo đầy đủ các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính có liên quan đến thủ tục hành chính đó do UBND thành phố, các sở ngành thành phố hoặc UBND quận ban hành gửi về Tổ cải cách hành chính quận để tập hợp trình UBND thành phố xem xét quyết định bổ sung.

4. Việc thực hiện các thủ tục đã công bố phải đảm bảo “đơn giản, công khai, minh bạch”. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp đúng quy trình công vụ và thời gian quy định cho mỗi loại thủ tục. Nghiêm cấm các đơn vị tự ý ban hành các loại thủ tục, phí, lệ phí hành chính trái quy định đã được công bố.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính đã công bố và ban hành hoặc các thủ tục hành chính mới thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

6. Giao Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND 16 phường tiến hành niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính này tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính của đơn vị, trên Trang tin điện tử quận, Bản tin quận và Tờ tin 16 phường để cá nhân, tổ chức có nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu, thi hành và giám sát việc thi hành: xem đây là một trong những biện pháp cải cách hành chính tập trung thực hiện đến cuối năm 2009 và những năm tiếp theo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Văn Non

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.