• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2008
HĐND QUẬN GÒ VẤP
Số: 20/2008/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

 Về việc quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đến năm 2020 

__________________________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét tờ trình của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trình Hội đồng nhân dân quận về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đến năm 2020, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và các ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét thấy mục tiêu về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đến năm 2020 là hết sức cần thiết nhằm nâng cao giáo dục toàn diện, đổi mới hệ thống trường lớp, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa ngành giáo dục và đào tạo.

Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp nhất trí với tờ trình của Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đến năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đến năm 2020, đảm bảo thực hiện đúng quy trình để trình Thành phố phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2008./. 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Kim Hiếu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.