• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/1979
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 04/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 1 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt từ Sở nông nghiệp

sang Sở Thuỷ sản thành phố.

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Thi hành Quyết định số 66/CP ngày 28/3/1978 của Hội đồng Chánh phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt từ Bộ Nông nghiệp sang Bộ Thủ sản,
- Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt trong phạm vi toàn thành phố từ Sở Nông nghiệp sang Sở Thuỷ sản phụ trách.

Điều 2.- Sở Nông nghệp có trách nhiệm bàn giao cho Sở Thủy sản toàn bộ tổ chức, biên chế, nhiệm vụ kế hoạch, tiền vốn, cơ sở vật chấp - kỹ thuật và các tài liệu có liên quan thuộc phạm vi nhiệm vụ chuyển giao quy định ở điều 1 trên đây

Việc bàn giao phải được tiến hành chu đáo, nhanh gọn theo Thông tư liên Bộ Hải sản – Nông nghiệp số 03/TS-LB ngày 31-6-1978 và đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo hoạt động bình thường, không làm trở ngại đến việc thực hiện kế hoạch năm 1979.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.