• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/1980
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 451/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành thực hiện thống nhất

giá cước vận tải hành khách thống nhất trong thành phố.

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; 
Căn cứ vào nghị định số 24-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 2-2-1976 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trong lãnh vực quản lý kinh tế; 
Căn cứ quyết định số 314-CP ngày 1-10-1980 của Hội đồng Chính phủ và thông tư số 166/TT-VT-GC ngày 9-10-1980 của Bộ Giao thông vận tải về việc thi hành giá cước vận tải hành khách mới; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 . Nay thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách trong phạm vi thành phố như sau:

 – Xe buýt 0đ05/hành khách/cây số

 – Xe lam 0đ20/hành khách/cây số

 – Xe khách nhỏ 4 bánh 0đ30/hành khách/cây số

 –Tàu khách đi Duyên Hải 0đ06/hành khách/cây số

 Ngoài giá cước vận tải nói trên, mỗi vé hành khách còn tính thêm tiền bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

 Giá vé trên từng tuyến đường được tính quy tròn (chẵn) số tiền. Tuyến nhều nhất không định quá 3 giá vé.

Điều 2 . Giao thông cho Ủy ban Vật giá thành phố và Sở Giao thông vận tải căn cứ vào giá cước cơ bản quy định ở điều 1 để xây dựng và ban hành thực hiện biểu giá cước cụ thể của từng tuyến xe khách. Giá cước mới của thành phố được thực hiện thống nhất từ ngày 15-11-1980.

Điều 3 . Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức đảm bỏa phục vụ yêu cầu đi lại làm việc và học tập hàng ngày của công nhân viên chức và học sinh. Sở Tài chánh hướng dẫn cụ thể chế độ trợ cấp trong việc đi lại cảu công nhân viên chức như quy định tại chỉ thị số 24/CT-UB ngày 12-6-1980 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 4. Các đồng chì Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Đình Nhơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.