• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/08/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 4340/QĐ-UB-NC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

V/v bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; 
- Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996 ; 
- Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ; 
- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo rà soát văn bản qui phạm pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 482 văn bản thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh – kinh tế đối ngoại đã hết thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố và Ban chỉ đạo rà soát văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Viết Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.