• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/1979
  • Ngày hết hiệu lực: 11/11/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 161/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành quy định tạm thời về việc đi lại của các phương tiện nổi cơ giới và thô sơ trong khu vực cảng Sài Gòn.

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
Căn cứ Nghị định số 307/TTg ngày 18-8-1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định thể lệ đi lại trên các sông hồ, sông đào và nông giang của các phương tiện vận tải thủy,
Để đảm bảo trật tự trị an và bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền trong nước cũng như nước ngoài hoạt động trong khu vực cảng Sài gòn,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công an thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời về việc đi lại của các phương tiện nổi cơ giới và thô sơ trong khu vực cảng Sài gòn.

Điều 2. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công an, Giám đốc cảng Sài gòn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 1, 4, Thủ Đức, Nhà Bè và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Đình Liệu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.