• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 05/01/2013
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 08/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 26 tháng 2 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp

đối với người cai nghiện ma túy; kinh phí hoạt động và chính sách

hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý

sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

________________
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức và hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 01/10/2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm cai nghiện cộng đồng cụm xã vùng cao; người đứng đầu các Cơ sở cai nghiện tại các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quyết định: Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 16/9/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc trợ cấp tiền ăn cho đối tượng cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Lào Cai; bãi bỏ Mục 5 tại Quy định chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-UB ngày 15/10/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế cai nghiện chất ma tuý theo hình thức tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Lào Cai.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.