• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2013
HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 48/2004/NQ-HĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

Về tổ chức thu phí một chiều cầu Bình Triệu 2 và thu phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát

_________________

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003;
Sau khi xem xét tờ trình số 6816/UB-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2003 về tổ chức thu phí một chiều cầu Bình Triệu 2 và tờ trình số 09/UB-ĐT ngày 5 tháng 01 năm 2004 về tổ chức thu phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát của ủy ban nhân dân thành thành phố, phát biểu thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 14- Khoá VI từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 năm 2004

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận cho tổ chức thu phí giao thông một chiều cầu Bình Triệu 2 theo tờ trình số 6816/UB-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp.

Giao ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết: sau khi trừ chi phí điều hành quản lý, chi phí duy tu sửa chữa công trình và trả lãi vay đầu tư, doanh thu thu phí còn lại phải được sử dụng cho đầu tư tiếp công trình hoàn thành giai đoạn I của dự án.

Hàng năm ủy ban nhân dân thành phố phải báo cáo kết quả thu phí cho Hội đồng nhân dân thành phố đến khi hoàn thành giai đoạn 1.

Thời gian bắt đầu thu phí từ ngày 01 tháng 2 năm 2004.

2. Chấp thuận cho tổ chức thu phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát như tờ trình số 09/UB-đt ngày 5 tháng 1 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp.

Giao ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra việc thực hiện trạm thu phí đúng qui định: trạm thu phí chính chỉ đặt trên đường Huỳnh Tấn Phát và các ngõ ra vào cổng Cảng Sàigòn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Cảng và việc đi lại của nhân dân.

Về thời gian thu phí: từ ngày 01 tháng 02 năm 2004. Sau một năm ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời gian thu phí sau khi hoàn tất việc xử lý các vấn đề đã được thanh tra kết luận.

3. Qua sự việc 2 dự án B.O.T nêu trên, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị ủy ban nhân dân thành phố rút kinh nghiệm và có qui trình, biện pháp thực hiện các dự án B.O.T trong thời gian tới hiệu quả hơn. Không để phát sinh chi phí bất hợp lí.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Cương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.