• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2018
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 18/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 9 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc

và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13  ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 24/TTr-STNMT ngày 18 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

 a) Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Đối tượng áp dụng: Đơn giá này áp dụng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

2. Bộ đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường:

a) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung (Phụ lục 01);

b) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường khí thải công nghiệp (Phụ lục 02);

c) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa (Phụ lục 03);

   d) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường nước dưới đất (Phụ lục 04);

   đ) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường nước mưa axít (Phụ lục 05);

   e) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường nước thải (Phụ lục 06);

   g) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường nước biển (Phụ lục 07);

  h) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường đất (Phụ lục 08);

   i) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường trầm tích (Phụ lục 09);

  k) Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường chất thải (Phụ lục 10).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức quản lý, hướng dẫn công tác thu của các đơn vị trực thuộc cung ứng dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường theo đúng quy định tại Quyết định này.

b) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ quan trắc và phân tích môi trường quản lý và sử dụng nguồn thu đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

c) Phối hợp với Sở Tài chính để chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu giá dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

2. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức thu:

Đơn vị cung ứng dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường tổ chức thu theo đúng mức giá quy định tại Quyết định này; thực hiện thông báo, niêm yết công khai mức thu giá dịch vụ tại địa điểm tổ chức thu và cơ quan quy định thu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Ngọc Thọ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.