• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2019
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 17/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 2

Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13  ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư  liên t ịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNN-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BNNPTNN-BNV ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y, như sau:

“Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục:

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật.

Trạm có Trưởng trạm và không quá 02 Phó Trưởng trạm; chuyên viên, kỹ thuật viên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Ngọc Thọ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.