• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2020
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 15/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13">77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, giải thể, tổ chức lại cơ quan hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

1. Hợp nhất “Văn phòng” và “Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp” thành “Văn phòng”;

2. Hợp nhất “Phòng Quản lý thương mại” và “Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu” thành “Phòng Quản lý thương mại”.

3. Sau khi tổ chức lại, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ cấu tổ chức các phòng, như sau: 

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý thương mại;

d) Phòng Quản lý công nghiệp;

đ) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;

e) Phòng Quản lý năng lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2020 và bãi bỏ khoản 2, Điều 3 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Ngọc Thọ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.